Pasvalio SM
Namai  


Mes  
Apie mus  
Lėšos  
Misija  
Mokytojai  
Ugdymo planas  
Mokinių teisės  
Priėmimas  
Uždaviniai
 

Kodas

Institucijos strateginio tikslo pavadinimas:

01

Sutrikusio intelekto vaikų ugdymas ir aprūpinimas

           Tikslo aprašymas:                                                                                 

 Užtikrinti mokymo diferencijavimą, individualizavimą pagal kiekvieno mokinio gebėjimus, organizuojant ugdymą pagal pradinio specialiojo, pagrindinio specialiojo ugdymo programas. Sistemingas auklėtojų ir mokytojų, logopedo, judesio korekcijos mokytojo, socialinio pedagogo, psichologo, psichologo asistento bendradarbiavimas planuojant ugdomąją veiklą. Skatinti mokytojus ugdymo procese plačiai naudoti IKT, taikant paklausias programas specialiųjų poreikių mokiniams. Rengiant dalykų programas, jas derinti tarpusavyje. Sukurti atitinkančias laikmetį dalykų programas (tas, kurių nėra valstybinių). Parengti neformaliojo ugdymo programas, socialinės pagalbos programas, įgalinančias į jų veiklą įtraukti ir rizikos grupės vaikus.  Užtikrinti saugią aplinką mokiniams, turintiems nežymų, vidutinį, žymų, labai žymų intelekto sutrikimą ar kompleksinius sutrikimus.

Efekto kriterijus: procentas toliau besimokančių ugdytinių  nuo visų baigusių mokyklą mokinių.

 
 
Vizija  
Tikslai  
Projektai  
Auditas  
Pasiekimai  
Kita  
Laiškams  
Naujienos