Pasvalio SM
 


Namai  
Mes  
Apie mus  
Galerija  
Aprūpinimas  
Misija  
Mokytojai  
Ugdymo planas  
Lėšos  
Mokinų teisės  
Priėmimas  
Uždaviniai

                                                           PATVIRTINTA

                                                                                    Pasvalio specialiosios mokyklos

                                                                                        direktoriaus 2007 m.gegužės 21 d.

                                                                įsakymu Nr. V-295

PASVALIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS VYRESNIŲJŲ SPECIALIŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

1. Mokinių teisės:

1.1.          Įgyti pagrindinį specialųjį išsilavinimą.

1.2.          Įsijungti į mokyklos valdymą, dalyvauti mokyklos taryboje, išsakyti savo
nuomonę dėl ugdymo plano, mokinių ir mokytojų tarpusavio santykių.

1.3.          Naudotis mokyklos vadovėliais, biblioteka, skaitykla, sporto ir aktų salėmis,
dirbtuvėmis bei mokomaisiais kabinetais.

1.4.          Puoselėti kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas.

1.5.          Dalyvauti popamokinėje veikloje.

1.6.          Gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę bei medicininę pagalbą.

1.7.   Žinoti apie mokinių drausmines bei skatinimo priemones.

2.    Mokinių pareigos:

2.1.      Lankyti mokyklą, aktyviai dalyvauti visuose užsiėmimuose, nevėluoti į pamokas.

2.2.      Gerai žinoti ir laikytis mokyklos nuostatų, mokinių elgesio taisyklių.

2.3.      Gerbti savo tėvus, kitus šeimos narius, kultūringai elgtis ir pagarbiai bendrauti su
kitais vaikais, mokytojais bei mokyklos bendruomenės nariais.

2.4.      Ateiti į mokyklą švariai, tvarkingai ir kukliai apsirengęs.

2.5.      Būti drausmingu pamokų, pertraukų ir popamokiniu metu.

2.6.      Tausoti vadovėlius ir kitas mokymo priemones.

2.8.   Tausoti mokyklos turtą, taupyti elektrą, vandenį, šilumą.

2.9.        Laikytis darbo saugos taisyklių.

2.10.     Budėti mokykloje: klasėje, koridoriuose, valgykloje, renginiuose.

2.11.     Turėti visa, kas reikalinga pamokai.

2.12.     Pamokų metu atlikti tik mokytojo nurodytus darbus.

2.13.     Laikytis higienos taisyklių.

2.14.     Nerūkyti, nesikeikti, nevartoti alkoholinių gėrimų, narkotikų, tonizuojančių
medžiagų mokykloje ar jos teritorijoje bei už mokyklos teritorijos ribų.

2.15.     Nesisavinti ne savo daiktų, nereketuoti ar nereikalauti pinigų, neskriausti kitų
mokinių(ypač silpnesnių ir jaunesnių už save), neįžeidinėti jų

2.16.     Nešiukšlinti mokykloje, jos teritorijoje ir užjos ribų.

2.17.     Nežaisti azartinių žaidimų, neorganizuoti nelegalių mainų, prekybos.

2.18.     Nesinešti į mokyklą daiktų, nesusijusių su ugdymu.

2.19.     Be mokyklos vadovų ar mokytojų žinios, pamokiniu bei popamokiniu
laikotarpiu, neišvykti už mokyklos ribų, nesilankyti prekybos įstaigose.

2.21. Nesinaudoti mobiliaisiais telefonais pamokų, papildomų užsiėmimų bei renginių metu.

PASVALIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS LAVINAMŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

                                Mano teisės ir pareigos

1.               Lankysiu mokyklą.

2.               Stengsiuosi mokytis.

3.               Elgsiuosi taip, kad netrukdyčiau kitiems (ypač silpnesniems ir
mažesniems), jų neįžeisčiau.

4.               Atidžiai klausysiuosi kalbančios mokytojos, klasės draugų.

5.               Nevėluosiu į pamokas.

6.               Tausosiu vadovėlius, kitas mokymo priemones.

7.               Būsiu mandagus, draugiškas, sąžiningas.

8.               Laikysiuosi bendrų mokyklos gyvenimo reikalavimų.

9.               Būsiu drausmingas mokykloje, gatvėje, laikysiuosi kelių eismo
taisyklių.

10.         Nesinešiu į klasę nereikalingų daiktų.

11.      Nešiukšlinsiu mokykloje bei už jos ribų. 

Mokinių atsakomybė ir drausminės priemonės:

                     4.1. Mokiniai materialiai atsakingi pagal mokymosi sutartyse numatytas sąlygas.

                     4.2. Nederamas mokinio elgesys svarstomas klasėje, šeimynoje.

                     4.3. Apie netinkamą mokinio elgesį informuojami žodžiu arba raštu tėvai, globėjai, seniūnijų socialiniai darbuotojai.

                     4.4. Klasės auklėtojo siūlymu mokinio elgesys svarstomas mokytojų tarybos posėdyje.

                     4.5. Apie mokinį, kai  panaudotos anksčiau  išvardintos priemonės, nedarantį išvadų ir toliau netinkamai

besielgiantį informuojama Nepilnamečių reikalų pareigūnų veiklos grupė, Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

                     4.6. Mokinio elgesiu keliant realią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, jis šalinamas iš mokyklos

įstatymu nustatyta tvarka perkeliant jį į kitą mokymo įstaigą.

 Mokinių skatinimas.

                     5.1. Gerai besimokantiems ir pavyzdingai besielgiantiems mokiniams direktoriaus įsakymu mokslo metų pabaigoje,

parengiant įsakymą, įteikiami padėkos raštai.

                     5.2. Sportinių varžybų nugalėtojams, meno švenčių dalyviams, konkursų dalyviams, kitiems aktyviems mokiniams 
Vizija  
Tikslai  
Projektai  
Auditas  
Pasiekimai  
Kita  
Laiškams  
Naujienos