Pasvalio SM
Namai  


Mes  
Apie mus  
Galerija  
Aprūpinimas  
Misija
Mokytojai  
Lėšos  
Uggymo planas  
Mokinių teisės  
Priėmimas  
Uždaviniai


Mokyklos misija: Specialioji mokykla, daranti reikšmingą, teigiamą įtaką ugdytiniams, sudaranti kuo geresnes mokymo(si) sąlygas, suteikianti visiems specialiųjų poreikių mokiniams prieinamą mokymą pagal gebėjimus ir poreikius. Tai įstaiga, konsultuojanti ir teikianti profesionalią, įvairiapusę pagalbą specialiojo ugdymo klausimais vietos bendruomenės nariams, atvira bendravimui ir bendradarbiavimui.


 

 

                                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                        Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

                                                                                        2012 m.  rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T1-206 

 

PASVALIO  SPECIALIOSIOS MOKYKLOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.           Pasvalio specialiosios mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Pasvalio  specialiosios mokyklos (toliau – Mokyklos) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę,  Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Mokyklos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, Mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2.           Oficialus Mokyklos pavadinimas – Pasvalio  specialioji mokykla. Trumpasis pavadinimas – Specialioji mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 190985972.

3.           Mokykla įsteigta 1961 m.

4.           Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5.           Mokyklos priklausomybė – Pasvalio  rajono savivaldybės mokykla.

6.           Mokyklos savininkas – Pasvalio rajono savivaldybė, kodas 111101496, adresas:  Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143, Pasvalys.

7.           Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Pasvalio rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Jos kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

8.           Mokyklos buveinė – P. Vileišio g. 8, LT-39145, Pasvalys.

9.           Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.

10.       Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.

11.       Pagrindinė Mokyklos paskirtis – specialiųjų poreikių mokinių ugdymas, kitos paskirtys -  socialinės priežiūros paslaugos, darbinis mokymas.

12.       Mokymo kalba – lietuvių.

13.  Mokymo forma – dieninė.

14.  Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, nuotolinis, mokymo namuose, savarankiškas.

15.       Mokykla  vykdo  pradinio  specialiojo,  pagrindinio  specialiojo,  darbinio  specialiojo  ir

neformaliojo švietimo programas.

16.  Mokykloje mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas; pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies baigimo pažymėjimas; pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas; mokymosi pasiekimų pažymėjimas.

17.  Mokykla turi socialinės globos struktūrinį padalinį, neturinti atskiro juridinio statuso,  kuriame teikiama dienos ir trumpalaikė socialinė globa institucijoje vaikams ir jaunuoliams, turintiems sunkią negalią nuo 7 iki 21 metų (toliau - Socialinės globos padalinys), kurio nuostatus tvirtina Mokyklos direktorius.

18.       Mokykla turi bendrabutį, kurio buveinė -  P. Vileišio g. 8, LT-39145, Pasvalys.

19.  Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir Mokyklos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, simboliką.

20.  Mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Pasvalio rajono savivaldybės institucijų teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

21.  Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

22.  Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

22.1. pagrindinė veiklos rūšis – bendrasis pagrindinis specialusis mokymas, kodas 80.21.20;

22.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

22.2.1. pradinis specialusis mokymas, kodas 80.10.40;

22.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

            22.2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

            22.2.4. kitas niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

            22.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

            22.2.6. sveikatos priežiūra ir socialinis darbas, kodas 85;

            22.2.7. socialinio darbo veikla susijusi su apgyvendinimu, kodas 85.31;

            22.2.8. socialinio darbo veikla nesusijusi su apgyvendinimu, kodas 85.32.

    23. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

23.1. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;

23.2. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20;

23.3. bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

23.4. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

            23.5. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

            23.6. kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;

            23.7.  kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

            23.8. kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39.

24.  Mokyklos tikslas – kokybiškai įgyvendinti ugdymo programas, vykdyti vaikų ir

suaugusiųjų profesinę ir socialinę reabilitaciją, padedančią tapti pilnaverčiais visuomenės nariais. Teikti kokybiškas dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams ir jaunuoliams, turintiems sunkią negalią nuo 7 iki 21 metų.

25.  Mokyklos uždaviniai:

25.1. organizuoti   ugdymo   procesą  ir  teikti   specialųjį   pradinį,   specialųjį  pagrindinį  ir

specialųjį mokymą intelekto sutrikimų, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams nuo 7 iki 21 metų;

25.2.sudaryti sąlygas mokinių gebėjimų ir interesų ugdymui,  aprūpinant ugdymo procesą

tam tikslui reikalingomis specialiosiomis priemonėmis, kompensacine technika bei plėtojant pedagogų profesinę kompetenciją;

25.3.sudaryti   tęstinio   darbinio   ugdymo   galimybes   lavinamųjų   klasių   mokiniams, 

baigusiems specialiojo ugdymo programą mokytis iki 21 metų;

25.4.teikti informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę,

specialiąją pagalbą, vykdyti mokinių sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei vaiko minimalios priežiūros priemones;

25.5. užtikrinti sveiką ir saugią mokymo(-si) aplinką;

25.6. tenkinti mokinių pažinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikius;

25.7. užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;

25.8.sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių,

sveikatą ir brandą, užtikrinti fizinį ir psichinį saugumą;

25.9.ugdyti vaikų dvasines ir fizines galias, atsižvelgiant į jų individualybę, sveikatos būklę;

25.10.rūpintis tinkama mityba, sveikatos prevencija, saugoti vaikus nuo fizinę, psichinę

sveikatą žalojančių veiksnių, apsaugant juos nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo;

25.11.dirbti socialinį darbą su vaiku ir, esant galimybei, su jo tėvais (globėjais, rūpintojais);

25.12.bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei

įstaigomis, sprendžiant socialinio darbo su vaiko tėvų ir globėjų (rūpintojų) šeima organizavimo, globėjų (rūpintojų ) paieškas bei įvaikinimo klausimus;

25.13.bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais, mokytojais sprendžiant

vaiko ugdymosi, sveikatos priežiūros klausimus, pagal sutartis pasitelkti Mokyklos darbui reikalingus specialistus;

25.14. vykdyti kitas teisės aktų nustatytas pareigas.

  26. Mokyklos funkcijos:

26.1. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos  ir Mokyklos bendruomenės reikmes, taip pat į  vaikų, mokinių ir ugdytinių poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį, siūlydama ir taikydama skirtingus mokymosi būdus  ir tempą;

26.2. rengia pradinio specialiojo, pagrindinio specialiojo ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

26.3. vykdo pradinio specialiojo ir pagrindinio specialiojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas, prevencines programas, mokymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina švietimo kokybę;

26.4.  sudaro sąlygas mokiniams mokytis pagal individualias ugdymo programas;

26.5. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius; organizuoja pailgintos darbo dienos grupių darbą;

26.6. organizuoja mokinių neformalųjį ugdymą, jį sieja su bendruoju lavinimu, sudaro sąlygas mokiniams po pamokų dalyvauti pedagogų organizuojamoje veikloje;

26.7. įvertina mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, skiria specialųjį ugdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

26.8.  sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti;

26.9. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

26.10. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais;

26.11.  organizuoja mokinių maitinimą Mokykloje ir apgyvendinimą bendrabutyje;

26.12.  organizuoja mokinių vežiojimą į Mokyklą ir iš jos;

26.13. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, organizuoja tėvų švietimą;

26.14.  vykdo Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą;

26.15.  nustato darbo organizavimo tvarką;

26.16.atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

    27.   Mokymosi  pasiekimus  įteisinantys  dokumentai  mokiniams  išduodami  švietimo  ir

mokslo ministro nustatyta tvarka.

                 

III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

28. Mokykla,    įgyvendindama    tikslą    ir    jai    pavestus    uždavinius,    atlikdama   jai

priskirtas funkcijas, turi teisę:

28.1.    parinkti mokymo metodus ir mokymosi veiklos būdus;

28.2.kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką išsilavinimą;

28.3.bendradarbiauti su Mokyklos  veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais

asmenimis;

28.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

28.5. stoti ir jungtis į asociacijas, visuomenines ir profesines organizacijas;

28.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo

nustatyta tvarka;

            28.7.naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

            29. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai

priskirtas funkcijas, turi pareigas:

             29.1.   užtikrinti kokybišką specialiojo ugdymo programų vykdymą;

29.2. sudaryti higienos normas atitinkančias ugdymo sąlygas;

29.3.užtikrinti sveiką, saugią, užkertančia kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems

įpročiams aplinką;

29.4.užtikrinti veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą;

29.5.rūpintis mokytojų ir kitų ugdymo proceso dalyvių kvalifikacijos kėlimu;

29.6.viešai skelbti informaciją apie Mokyklos veiklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos

švietimo įstatymu;

29.7.užtikrinti mokymo sutarčių sudarymą ir įsipareigojimų vykdymą;

29.8.vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose

teisės aktuose.

 

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

            30. Mokyklos veiklos organizavimo teisinis pagrindas:

30.1.direktoriaus patvirtintas Mokyklos strateginis planas, kuriam yra pritarusios

Mokyklos taryba ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo;

30.2.direktoriaus patvirtintas Mokyklos metinis veiklos planas, kuriam yra pritarusi

Mokyklos taryba;

30.3.direktoriaus patvirtintas Mokyklos ugdymo planas, kuriam yra pritarusi Mokyklos

taryba ir Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

              31.  Mokyklai vadovauja direktorius, kurį konkurso būdu į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Savivaldybės taryba  teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklos direktoriaus pareiginę instrukciją tvirtina, skatina ir skiria nuobaudas, nustato Mokyklos didžiausią leistiną pareigybių (etatų) skaičių Savivaldybės taryba. Mokyklos direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės tarybai.

    32.       Direktorius:

    32.1.  tvirtina  Mokyklos  vidaus  struktūrą  ir  pareigybių  sąrašą,  neviršijant  Savivaldybės

tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus;

            32.2.  tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima  į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas, nustato tarnybinius atlyginimus;

            32.3.  teisės aktų nustatyta tvarka priima mokinius į Mokyklą, sudaro mokymo sutartis;

            32.4. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

             32.5.  suderinęs su Mokyklos taryba, tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;

             32.6. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

              32.7. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms  funkcijoms atlikti;

             32.8.  leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

             32.9. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes, Metodinę tarybą;

             32.10.  Mokyklos vardu sudaro sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;

              32.11.  organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

          32.12. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

          32.13.  inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

          32.14. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, ), Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, policijos, socialinių paslaugų (Pasvalio rajono Grūžių vaikų globos namais, Pasvalio rajono sutrikusio intelekto žmonių užimtumo centru ,,Viltis“, Biržų rajono Medeikių vaikų globos namais), sveikatos įstaigomis, ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

           32.15.  atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

           32.16.  nustato Mokyklos direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis;

           32.17.  vadovauja mokyklos Mokytojų tarybai;

           32.18. kartu su Mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant mokyklos pastato ir teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;

          32.19.  sudaro Vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą;

           32.20. užtikrina, prižiūri ir atsako už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą mokykloje;

          32.21. vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

32.22. už mokinio elgesio normų pažeidimą gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme;

32.23.  imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinis ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas; 

             32.24. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, tvirtina Mokyklos bendrabučio suteikimo ir naudojimosi tvarką;

32.25. yra asignavimų valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu. Teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą;

32.26.  vykdo kitas teisės aktuose ir pareiginėje instrukcijoje nustatytas funkcijas.

33. Mokyklos direktoriui išvykus į komandiruotę, sergant, atostogų metu ar nesant darbe dėl kitų pateisinamų priežasčių jo funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas, jo nesant – Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

34. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą, personalo tobulėjimą, už viešą informacijos skelbimą.

35. Mokykloje sudaromos metodinės grupės. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su

pagalbos specialistais pasirengti ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese) pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Mokyklos pažangos. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

             36. Mokykloje sudaroma Metodinė taryba. Ją sudaro metodinių grupių vadovai (3) bei pagalbos specialistai (2), išrinkti Mokytojų tarybos posėdyje atviru balsavimu, balsų dauguma. Metodinei tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Metodinės tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami atviru balsavimu, balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, lemia Tarybos pirmininko balsas.

            37. Metodinė taryba:

            37.1. dalyvauja kuriant Mokyklos strateginį planą, metinį veiklos planą;

            37.2. aptaria mokytojų metodinės veiklos prioritetus;

            37.3. aptaria mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato prioritetus;

            37.4. inicijuoja pedagoginių naujovių diegimą Mokykloje;

            37.5. dalyvauja rengiant Mokyklos ugdymo planą;

             37.6. teikia Mokyklos direktoriui siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo;

             37.7. inicijuoja mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą;

             37.8. dalyvauja svarstant mokytojų pamokų krūvį ir teikia pasiūlymus;

             37.9. atsiskaito už atliktą darbą Mokytojų tarybai.

              38. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus. 

 

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

 

   39. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę  demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.

40. Taryboje tėvai, mokytojai atstovauja lygiomis dalimis. Tarybą sudaro – 6  nariai (3 mokytojai ir 3 tėvai (globėjai, rūpintojai). Tarybos veikloje gali dalyvauti 1-3 vietos bendruomenės atstovai, kuriuos deleguoja Mokyklos direktorius.

41. Taryba renkama dvejiems metams. Taryba vadovaujasi Tarybos nuostatais, kuriuos tvirtina Mokyklos direktorius.

42. Tėvus (globėjus, rūpintojus) į Tarybą renka visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas. Tėvai išrenkami atviru balsavimu, balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų).

43. Mokytojai į Tarybą renkami Mokytojų tarybos posėdyje atviru balsavimu, balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 Mokytojų tarybos narių.

44. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu, balsų dauguma Tarybos posėdyje. Tarybos pirmininku negali būti renkamas Mokyklos direktorius.

45. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų Tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

46. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio svečio teisėmis.

47. Taryba:

            47.1. teikia siūlymų dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

            47.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, metinei Mokyklos veiklos programai, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;

            47.3. teikia pasiūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

            47.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

            47.5. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

            47.6. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

            47.7. svarsto mokytojų Metodinės tarybos, metodinių grupių, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;

            47.8. teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

            47.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;

            47.10. susipažįsta su Mokyklos veiklos įsivertinimo ataskaita ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

             47.11. analizuoja įsivertinimo rezultatus, parenka veiklos įsivertinimo sritis, priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;  

            47.12. vykstant konkursui į Mokyklos vadovo pareigas teikia kandidatus į konkurso komisijos sudėtį teisės aktų nustatyta tvarka.

            48. Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.

             49. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti.

            50. Mokytojų tarybą sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Mokykloje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, sveikatos priežiūros specialistas, Socialinės globos padalinio darbuotojai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami Pasvalio savivaldybės administracijos, Švietimo ir sporto skyriaus, kitų savivaldos institucijų atstovai, Mokyklos bendruomenės nariai.

             51.  Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius.

              52. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Mokyklos direktorius. Posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per keturis mėnesius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje atviru balsavimu, balsų dauguma. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis. Mokytojų taryba vadovaujasi nuostatais, kuriuos tvirtina Mokyklos direktorius.

             53. Mokytojų taryba:

             53.1. svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais;

             53.2. aptaria ugdymo plano įgyvendinimo klausimus;

              53.3. svarsto Mokyklos strateginį planą, metinį veiklos planą, teikia siūlymus veiklos tobulinimui;

             53.4. aptaria mokinių sveikatos, mokymosi, poilsio ir mitybos, apgyvendinimo Mokyklos bendrabutyje, pedagoginės veiklos klausimus;

              53.5. svarsto ugdymo(si), nepamokinės veiklos klausimus, skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą;

             53.6. derina ugdymo turinį ir metodus su Mokyklos keliamais uždaviniais ir bendruomenės poreikiais;

             53.7. renka atstovus į Tarybą.

              54. Visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas – aukščiausia tėvų savivaldos institucija. Jis šaukiamas ne rečiau kaip 2 kartus per mokslo metus.

             55. Visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas:

             55.1. teikia pasiūlymus dėl mokymo organizavimo;

             55.2. sprendžia įvairias mokinių problemas;

             55.3. teikia pasiūlymus Tarybai ir direktoriui;

             55.4. deleguoja narius į Tarybą.

            56. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia pasiūlymus Tarybai ir direktoriui.

                                                                                                                       

VI. SOCIALINĖS GLOBOS PADALINIO

VEIKLA

 

57. Pagrindinis Socialinės globos padalinio veiklos tikslas - teikti dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams ir jaunuoliams turintiems sunkią negalią nuo 7 iki 21 metų (toliau – neįgalus asmuo).

              58. Dienos socialinės globos paslaugų pagrindinis uždavinys teikti visumą paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu, kurių trukmė nuo 3 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę institucijoje.

              59. Trumpalaikės socialinės globos paslaugų pagrindinis uždavinys - teikti visumą paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba šeimos nariams (globėjams, rūpintojams) dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) laikinai ar darbo savaitę negalint prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra ar tęstinės socialinės paslaugos darbo savaitę, kurių trukmė ne mažiau kaip 12 val. per parą iki 6 mėn. per metus arba iki 5 parų per savaitę, neterminuotai institucijoje.

               60. Dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugos yra mokamos, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-206.

   61. Socialinės globos paslaugų skyrimas, poreikio nustatymas vykdomi Socialinės globos paslaugų skyrimo senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T1-231 ir Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T1-158.

 

VII. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

                  62. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

                 63. Darbo apmokėjimo tvarką Mokyklos darbuotojams nustato Darbo kodeksas, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Vyriausybės nutarimai, švietimo ir mokslo ministro įsakymai ir kiti tesės aktai.

 64.  Mokyklos   direktorius,   jo   pavaduotojai   ugdymui,   mokytojai   ir   kiti  

pedagoginiai darbuotojai  atestuojami  ir  kvalifikaciją  tobulina  švietimo  ir  mokslo  ministro  nustatyta  tvarka.

 

VIII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

65.  Mokykla  valdo  patikėjimo  teise perduotą Savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja

juo Lietuvos  Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

      66. Mokyklos lėšos:

 66.1. valstybės  biudžeto  specialiųjų  tikslinių  dotacijų Savivaldybės biudžetui skirtos lėšos

 ir Pasvalio rajono savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

            66.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

66.3. fondų,  organizacijų,  kitų  juridinių  ir  fizinių  asmenų  dovanotos  ar  kitaip  teisėtais

būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

66.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

67. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

68. Mokykla gali būti paramos gavėja. Paramos lėšos naudojamos įstatymų nustatyta tvarka.

    69. Mokykla  buhalterinę  apskaitą  organizuoja  ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų

nustatyta tvarka. Finansines operacijas vykdo Mokyklos buhalteris, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Mokyklos direktoriaus patvirtinta apskaitos politika, finansų kontrolės taisyklėmis.

    70. Mokyklos    finansinį    auditą    atlieka    Savivaldybės    Kontrolės   ir   audito   tarnyba,

Centralizuotas vidaus audito skyrius.

    71. Mokyklos  veiklos  valstybinę priežiūrą atlieka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo

ministerija.

    72. Mokyklos  veiklos  kokybės  išorinį  vertinimą  atlieka  Nacionalinė  mokyklų  vertinimo

agentūra.

    73.  Mokyklos  veiklos  priežiūrą  vykdo  Pasvalio  rajono  savivaldybės  taryba  ir  Pasvalio

rajono savivaldybės administracija.

    74.  Valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

75.  Informacija  apie mokyklos veiklą, kurią, remiantis Nuostatais ir Lietuvos Respublikos teisės   aktais,  reikia   paskelbti  viešai,  pateikiama   Mokyklos   interneto  svetainėje.  Skelbdama informaciją   apie   mokyklos   veiklą  ir  rezultatus,  Mokykla  vadovaujasi  Bendrųjų  reikalavimų valstybės  ir  savivaldybės  institucijų  ir  įstaigų interneto svetainėms  aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.  480.

76. Mokyklos  nuostatus,    pakeitimus  ir  papildymus, pritarus Mokyklos tarybai. tvirtina  Savivaldybės taryba.

77. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Savivaldybės tarybos, Mokyklos direktoriaus ir  Mokyklos  tarybos  iniciatyva  laikantis  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų rengimo rekomendacijų ir Dokumentų rengimo taisyklių.

78. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

79. Mokykla   reorganizuojama,   likviduojama   ar   pertvarkoma   Savivaldybės    tarybos sprendimu, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Švietimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Sprendimas dėl mokyklos reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo,  Mokyklos grupės ar tipo  pakeitimo  skelbiamas  vietos  spaudoje,  Pasvalio  rajono savivaldybės ir Mokyklos interneto svetainėse.

                                  ____________________________________________

 

 

 

 


 
Vizija  
Tikslai  
Projektai  
Auditas  
Pasiekimai  
Kita  
Laiškams  
Naujienos